Slider

Selamat Datang ke KPYPJ

Kumpulan Pendidikan YPJ (KPYPJ) bermula dengan satu impian besar untuk melahirkan generasi profesionalisme dan berkemahiran tinggi. KPYPJ merupakan sebuah organisasi milik Kerajaan Negeri Johor yang ditubuhkan pada tahun 1996 bagi menyediakan peluang pendidikan kepada lepasan sekolah dan lepasan SPM. Di sini segalanya bermula untuk menyahut aspirasi kerajaan negeri yang mensasarkan pembangunan masyarakat berilmu dan berkemahiran tinggi.

Objektif

  • Menyediakan peluang pendidikan berkualiti di peringkat pra-diploma dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang dengan kerjasama universiti-universiti tempatan dan luar negara.
  • Menjalankan program-program kemahiran dan teknikal di peringkat sijil dan diploma dalam bidang-bidang tertentu yang diperlukan oleh indutri melalui kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan pihak-pihak lain.
  • Mewujudkan kemudahan pembelajaran dan latihan terbaik, berkualiti, berkesan lagi kondusif.
  • Melahirkan graduan/tenaga kerja yang kompeten, berketrampilan, berakhlak mulia serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.

Pengiktirafan